Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het leveren van (elektronische) diensten; versie mei 2021.
Download algemene voorwaarden (print versie)

 1. Artikel 1. Definities

  Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan:
  1. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die een perceel grond door middel van het plaatsen van een Plaatsing op de Website te koop aanbiedt en waarmee Kavel Platform een overeenkomst sluit.
  2. Plaatsing: een advertentie op de Website waarin een perceel grond wordt aangeboden.
  3. Dienst: alle door Kavel Platform aangeboden werkzaamheden, alsmede alle daarbij vervaardigde materialen en resultaten die daarbij aan de afnemer worden geleverd.
  4. Grond: een door de Aanbieder door middel van het plaatsen van een advertentie op de Website te koop aangeboden perceel grond.
  5. Kavel Platform: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kavel Platform B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1506 EG) Zaandam aan de Westzijde 78.
  6. Overeenkomst: de afspraken tussen Kavel Platform en Aanbieder op grond waarvan (een) Plaatsing(en) op de Website wordt geplaatst.
  7. Website: de onder de domeinnaam www.kavelplatform.nl geëxploiteerde website, zijnde een handelsplatform voor percelen grond op het internet.
  8. Gegadigde: de natuurlijke of rechtspersoon die interesse kenbaar maakt of heeft gemaakt in een Plaatsing op de Website.
 2. Artikel 2. Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst met betrekking tot door Kavel Platform te leveren Diensten aan een Aanbieder ter zake het plaatsen van (een) Plaatsing(en) op de Website.
  2. Afspraken die afwijken van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor de betrokken partijen, voorzover zij schriftelijk zijn overeengekomen en vastgelegd.
  3. Kavel Platform wijst uitdrukkelijk enige algemene en/of specifieke voorwaarde of enig beding van afnemers van de hand. Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing.
  4. Indien Kavel Platform niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat Kavel Platform haar recht verwerkt om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
  5. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling in deze voorwaarden doet niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. De onverbindende bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.
  6. Kavel Platform behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Artikel 3. Dienstverlening

  1. Kavel Platform biedt op de Website een platform aan waarop Aanbieders hun grond ter verkoop kunnen aanbieden door middel van een Plaatsing. Met een Plaatsing brengt Kavel Platform de grond onder de aandacht van bezoekers van de Website.
  2. Kavel Platform betracht de grootst mogelijke zorg bij het samenstellen van de Website. Alle inhoudelijke informatie is afkomstig van het Kadaster en de Aanbieders. Kavel Platform is niet aansprakelijk voor deze informatie.
  3. Kavel Platform garandeert niet dat de door haar te leveren diensten foutloos zullen zijn of dat zij een bepaald resultaat zal bewerkstelligen voor de afnemer.
  4. Kavel Platform garandeert niet dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken verholpen kunnen worden. Indien onvolkomenheden door Kavel Platform zijn veroorzaakt, zal Kavel Platform deze naar haar beste vermogen herstellen, mits de daarvoor benodigde gegevens en informatie beschikbaar zijn.
  5. Kavel Platform zal zich inspannen om de Website optimaal te laten functioneren. Zij mag zonder voorafgaande kennisgeving aan Aanbieders de beschikbaarheid van de Website onderbreken of het gebruik ervan beperken ten behoeve van onderhoud of wijzigingen. Kavel Platform is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheid, noch voor enige andere (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de Website.
  6. Kavel Platform is gerechtigd een Plaatsing (tijdelijk) van de Website af te halen indien de Aanbieder zijn verplichtingen jegens Kavel Platform niet nakomt of in strijd handelt met deze voorwaarden. In voorkomend geval blijft de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd.
 4. Artikel 4. Plaatsingen

  1. Een Aanbieder kan een Plaatsing plaatsen door Kavel Platform daartoe schriftelijk opdracht te geven. Zodra Kavel Platform de opdracht accepteert en de Aanbieder zijn akkoord geeft, plaatst Kavel Platform de Plaatsing zo snel mogelijk op de Website. Kavel Platform hanteert een streeftermijn van maximaal 5 werkdagen.
  2. Kavel Platform accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de door het Kadaster en de Aanbieder aangeleverde informatie.
  3. Plaatsingen op de Website zijn steeds vrijblijvend en dienen slechts te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Een bezoeker van de Website kan een aanbod doen door in te gaan op de uitnodiging daartoe van de Aanbieder. Kavel Platform heeft geen enkele rol bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Aanbieder en een Gegadigde, anders dan dat zij beide partijen met elkaar in contact brengt. Kavel Platform treedt uitdrukkelijk niet op als vertegenwoordiger van een van beide partijen.
  4. Na plaatsing op de Website is een Plaatsing voor bepaalde tijd zichtbaar op de Website. De duur van de Plaatsing wordt overeengekomen tussen Kavel Plaform en de Aanbieder.
  5. Indien Kavel Platform via de Website een bod op een perceel grond ontvangt van een bezoeker van de Website, zal deze informatie van de bezoeker van de Website rechtstreeks worden doorgestuurd naar de Aanbieder. Het is dan aan de Aanbieder om contact op te nemen met de geinteresseerde bezoeker van de Website. Ook is het mogelijk dat Kavel Platform aan een Gegadigde de contactgegevens verstrekt van een Aanbieder teneinde in contact te treden over een Plaatsing.
  6. Kavel Platform is gerechtigd, om zonder voorafgaande aankondiging, Plaatsingen te weigeren, te verwijderen of aan te passen, indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is. Wanneer zulks zich voordoet is er enkel een verplichting voor Kavel Platform om eventuele schade die de Aanbieder lijdt te vergoeden, wanneer vast komt te staan dat er voor Kavel Platform in redelijkheid geen noodzaak bestond om de Plaatsing(en) te verwijderen.
  7. Tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen, mag Kavel Platform banners, buttons en andere voor reclame en promotie vatbare toepassingen voor of ten behoeve van concurrenten van de Aanbieder op de Website plaatsen.
  8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Kavel Platform zich het recht voor om de Plaatsing in andere media te plaatsen. De Aanbieder kan aan deze plaatsing geen rechten ontlenen.
  9. Een Plaatsing kan op verzoek van de Aanbieder worden verwijderd.
 5. Artikel 5. Overige verplichtingen Aanbieder

  1. De Aanbieder garandeert dat de door of namens hem aangeleverde gegevens juist en volledig zijn en dat deze gegevens en het gebruik van de diensten van Kavel Platform niet in strijd zijn met wet- en regelgeving, geen inbreuk maken op de rechten van derden, of anderszins onrechtmatig zijn.
  2. Kavelplatform behoeft de juistheid en volledigheid van de door Aanbieder of derden (waaronder het Kadaster) aangeleverde informatie niet te controleren.
  3. De Aanbieder zal zich te allen tijde onthouden van elke activiteit die Kavel Platform kan benadelen.
  4. De Aanbieder zal alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen aan de uitvoering van de diensten waartoe hij opdracht heeft gegeven.
 6. Artikel 6. Betalingsverplichting Aanbieder

  1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Voor het plaatsen van een Plaatsing op het handelsforum van Kavel Platform wordt een bedrag in rekening gebracht. Voor dit bedrag wordt verwezen naar de prijslijst die wordt gepubliceerd op de Website.
  3. Indien een Plaatsing op verzoek van de Aanbieder moet worden gewijzigd zal Kavel Platform wijzigingskosten in rekening brengen conform de prijslijst die wordt gepubliceerd op de website.
  4. Wanneer een Aanbieder opdracht geeft tot het plaatsen van een Plaatsing op de Website, maar deze opdracht intrekt alvorens de Plaatsing is geplaatst, dan wel de Overeenkomst om een andere reden eindigt voordat de Plaatsing is geplaatst, blijft Aanbieder gehouden tot betaling van de vergoeding alsof de Plaatsing wel was geplaatst.
  5. Indien een Plaatsing op verzoek van de Aanbieder is verwijderd, wordt voor herplaatsing opnieuw het bedrag als bedoeld in artikel 6.2. van deze voorwaarden in rekening gebracht.
  6. De Aanbieder dient de factuur direct per iDeal-bankbetaling, dan wel binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, te betalen met inachtneming van de op de factuur te vermelden betalingscondities.
  7. Indien de Aanbieder niet binnen de in artikel 6.5 van deze voorwaarden genoemde termijn betaalt, is de Aanbieder van rechtswege in verzuim en is de Aanbieder over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die Kavel Platform ten opzichte van de Aanbieder wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken. Indien de Aanbieder na nadere aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering binnen de gestelde termijn te voldoen, komen alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van de Aanbieder.
  8. De Aanbieder is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling, verrekening of aftrek van het verschuldigde bedrag.
 7. Artikel 7. Aansprakelijkheid Kavel Platform

  1. De algehele aansprakelijkheid van Kavel Platform wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot maximaal het bedrag dat door Aanbieder als vergoeding is betaald voor het plaatsen van (een) Plaatsing(en). In geen geval zal de vergoeding voor schade meer bedragen dan € 200.000,- per jaar voor alle schade(s) tezamen.
  2. Kavel Platform is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder meer wordt verstaan (niet-limitatief): gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade in verband met het inschakelen van derden.
  3. De Aanbieder erkent dat Kavel Platform louter een handelsplatform creëert waarmee de Aanbieder door middel van het plaatsen van een Plaatsing op de Website Grond te koop kan aanbieden. Kavel Platform is zodoende enkel betrokken bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen Aanbieders en afnemers c.q. kopers door het in contact brengen van beide partijen. Kavel Platform kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de transactie die plaatsvindt tussen de Aanbieder en de afnemer.
  4. Kavel Platform is niet gehouden tot het verifiëren van of het controle houden op de kwaliteit, kwantiteit, veiligheid, hoedanigheid van percelen grond, de getrouwheid, nauwkeurigheid of rechtmatigheid van hetgeen wordt aangeboden, het recht van de Aanbieder om een betreffend perceel grond te verkopen en te leveren en/of het vermogen van de afnemers c.q. kopers om een betreffend perceel grond te kopen.
  5. De Aanbieder erkent en stemt ermee in dat Kavel Platform in staat noch verplicht is de identiteit van een afnemer met zekerheid vast te stellen en dat de afnemer zelf gehouden is zich te vergewissen van de identiteit en goede bedoelingen van de afnemer.
  6. Kavel Platform is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gebreken aan of in de levering van het betreffende perceel grond en/of de betaling van het betreffende perceel grond tussen de Aanbieder en de afnemer c.q. koper.
  7. Kavel Platform is niet aansprakelijk voor de omstandigheden die omschreven zijn in artikel 9 van deze voorwaarden.
 8. Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle rechten op de in het kader van de Diensten door Kavel Platform ontwikkelde en/of aan de Aanbieder ter beschikking gestelde producten, goederen, materialen en resultaten bij Kavel Platform.
  2. Het is niet toegestaan een aanduiding in de door Kavel Platform ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde Diensten omtrent intellectuele of industriële eigendomsrechten zonder voorafgaande toestemming te wijzigen, te verwijderen of te dupliceren.
 9. Artikel 9. Overmacht

  1. Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt aan de zijde van Kavel Platform mede verstaan: een (niet) toerekenbare tekortkoming van de leveranciers van Kavel Platform, werkstakingen, storingen in de verbinding met internet en uitval van elektriciteit.
 10. Artikel 10. Toepasselijk recht

  1. De overeenkomsten tussen Kavel Platform en afnemers, alsmede deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.
  2. Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst, de algemene voorwaarden of anderszins tussen partijen zijn ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.